Tételsorok

 

Kollokviummal záró tantárgyak:

BAI0042

A társadalomismeret alapjai

BAI0157

Bevezetés a pedagógiába

BAI0006

A pszichológia fő területei

BCG1101

Család- és gyermekvédelem

BCG1102

Szakmai identitás fejlesztése I. (Önismeret)

BAI0010

Anatómia és egészségtan

BAI0004

A nevelés történeti alapjai

BAI0005

Fejlődéslélektan (elmélet és módszertan)

BCG1206

A személyiség alakulása

BCG1207

Gyermekgyógyászat és gyógyszertan

BAI0002

Környezet és ember

BAI0008

Romológiai ismeretek

BAI0007

Személyiségfejlődési és viselkedési zavarok

BAI0009

A játék pedagógiája és pszichológiája

BCG1245

Gyermekirodalom

BCG1122

Egészségmegőrzés

BCG1123

Spontán érés támogatása

BAI0017

Etika

BAI0019

Filozófiatörténet

 

BKS1101

Jogi alapok

 

BKS1104

Művelődéstörténet I.

 

BKS1206

Művelődéstörténet II.

 

BKS1211

A kultúrakutatás aktuális kérdései

 

BAI0044

A kultúra jogi szabályozása

 

BKS1111

Társadalomtörténet

 

BAI0046

Kultúraközvetítés elmélete

 

BKS1115

Politológia

 

BKS1121

Európai Unió és az oktatáspolitika

 

BKS1223

Nonprofit szervezetek jogi kérdései

 

BKS1224

Demográfia

 

BAI0130

Nevelés- és oktatásszociológia

 

BKH2106

A felnőttképzés jogi szabályozása

 

BKH2209

Az Európai Unió felnőttképzési politikája

 

BAI0047

Helyi médiarendszerek

 

BKK2105

Néprajz

 

BAI0031

Marketing

 

BKK2209

Érdekérvényesítés

 

 

 

 BPD1101

A kultúra, a művelődés és a tudomány világa

 BPD1206

Neveléselmélet

 BPD1110

Tanulói teljesítménymérés

 BPD1111

A tanítás-tanulás elmélete és gyakorlata

 BAI0132

Pedagógiai szociálpszichológia

BPD2224

Köznevelési intézmények adaptív gyakorlata

BPD1129

Köznevelési intézmény szervezeti sajátossága

BPD2135

Szabályozási háttér, intézményi működés

BPD2136

Gyermekvédelem intézményrendszere

BPD2243

Alternatív programú intézmények, pedagógiai innováció

BSP1101

A szociális professzió alapjai

 BSP1103

Jogi ismeretek I.

 BSP1104

Szociális gondoskodás története

BAI0135

Társadalom- és szociálpolitika

 BSP1109

Jogi ismeretek II.

 BSP1111

Élettan-balesetvédelem-elsősegély

 BSP1113

Iskolai szociális munka elmélete és gyakorlata

BSP1208

Neveléselmélet és nevelésfilozófia

BSP1209

A tanulás formális és informális színterei

BAI0125

Gyógypedagógiai alapok

BSP2107

Fogyatékkal élők társadalmi integrációja

BSP1220

Hátránykompenzáló gyakorlatok

BSP2206

Társadalomismereti gyakorlat

BSP2208

Ifjúságszociológia, ifjúságkutatás

BSP2209

Resztoratív pedagógia alapjai

BSP2210

Tanácsadás kommunikációs alapjai

MAD1101

A humán tőke gazdaságtana

 

MAD1102

A felnőttoktatás politikája

 

MAD1103

Kulturális antropológia

 

MAD1105

Társadalmi tudományelméletek

 

MAD1106

Andragógiai kutatások módszertana

 

MAD1225

Az Európai Unió felnőttképzési politikája

 

MAD1209

Tanuláselméletek pedagógiai és andragógiai aspektusai

 

MAD1211

Korszerű tanulási, tanítási és oktatási módszerek a felnőttoktatásban

 

MAD1213

A felnőttoktatás minőségbiztosítási rendszerei I.

 

MAD1114

Az időskorúak szociálandragógiája

 

MAD1115

A hátrányos helyzetűek szociálandragógiája

 

MAD1116

A kisebbségek andragógiája

 

MAD1119

A felnőttoktatás minőségbiztosítási rendszerei II.

 

MAD1222

Marketing és PR a felnőttoktatásban

 

MAD1223

Kompetenciák III.

 

     
BOV2223L Szociálpolitika alapjai  
     

MHK1101 MSP1104

Modern társadalomelméletek

MHK1102 MSP1108

Társadalom és szociálpolitika

MHK1103

Szociálpszichológia-csoportlélektan

MHK1104 MSP1106

Modern irányzatok a neveléstudományban

MHK1105

Közösségi mentálhigiéné

MHK1106

Praxiselmélet

MHK1107

Általános és polgári jogi ismeretek

MHK1203

Szervezetszociológia, intézményi klíma

 

 

MSP1107

 

 

A szociálpedagógia elméletei

MSP1209

Társadalmi szervezetek, szervezeti klíma

MSP1204

Interkulturális nevelés

MSP1109

Társadalmi marginalizáció és depriváció

MSP2102

A deviancia szociológiai elméletei 

MSP2202

Összehasonlító szociológiai vizsgálatok

MSP2203

Demográfiai csoportok szociálpedagógiája

MSP2204

Gerontoedukációs alapok

MSP2205

Segítő elméletek és módszerek

MSP2206

Modernizációs dilemmák a szociális segítésben