Az Intézet története

Alkalmazott Humántudományok Intézete

A nyíregyházi állami pedagógusképzés hosszú múltra tekint vissza. A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola 1962-ben kezdte meg működését. A tanárképző főiskola (1972-től Bessenyei György Tanárképző Főiskola) fő profilja a 2000. évi integrációig az általános iskolai tanárképzés volt.

Az integrációt követően a Nyíregyházi Főiskolán a pedagógusképzés a létrehozott karokra tagolódott szét. A pedagógusképzés (tanító- és tanárképzés) szabályozott szervezettségének és ellenőrzött gyakorlatorientáltságának erősítése, valamint a képzésben részt vevő hallgatók hatékonyabb felkészítése érdekében 2005-ben a Nyíregyházi Főiskola Tanácsa létrehozta a Pedagógusképző Fakultást, mely a Tanítóképző Intézetet, a Tanárképző Intézetet (Neveléstudományi Tanszék, Pszichológia Tanszék és Szakmódszertani és Gyakorlati képzési Csoportot), valamint a Szociálpedagógia Csoportot egyesítette.

A fakultásra vonatkozó döntés lényegesen kiterjesztette az egység perspektíváit, és olyan munkálatokat, szervezeti változtatásokat indított el, amelyek egy új főiskolai kar, a Pedagógusképző Kar akkreditálásához, majd hivatalos bejegyzéséhez vezettek 2007-ben.

Az így létrejött Pedagógusképző Kar alapfeladatának tekintette a kompetencia alapú pedagógusképzés megvalósítását. A képzés racionális szervezeti, oktatásszervezési és tartalmi rendjét abból az alapelvből kívánta levezetni, amely szerint a pedagógusképzés több szakmai egység (tanszékek, módszertani egységek, gyakorló- és bázisiskolák, helyi és vidéki iskolák, közoktatási intézmények) együttműködésének eredménye, közös teljesítménye. A kar integrálta azokat a képzési feladatokat és azokat a szakértőket, akik oktatói, kutatói tevékenységük döntő hányadában a pedagógusképzéssel foglalkoztak.

2013. szeptember 1-én létrejött az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet. Az intézet keretein belül a Pedagógia Intézeti Tanszék, a Pszichológia Intézeti Tanszék és a Szociálpedagógia Intézeti Tanszék működik.

2017-ben megalakult az Alkalmazott Humántudományok Intézete, mely a korábbi Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, valamint a Társadalom- és Kultúratudományi Intézet összevonásából jött létre. (A Társadalom- és Kultúratudományi Intézet Intézet 2013 szeptemberében jött létre a Nyíregyházi Főiskola szervezeti megújulását követően az Alkalmazott Kommunikáció Intézet, a Nemzetközi Tanulmányok és a Politológiai Intézet integrációjával, melyet alkotó tanszékek 1978 óta önálló szervezeti egységei a jogelőd Bessenyei György Tanárképző Főiskolának.)  Az intézet keretein belül továbbra a Pedagógia és Andragógia Intézeti Tanszék, a Pszichológia és Kisgyermeknevelő Intézeti Tanszék és a Szociálpedagógia és Közösségszervezés Intézeti Tanszék működik.

 


Alkalmazott Humántudományok Intézete gondozásában álló szakok

Alapszakok

A Pszichológia és Kisgyermeknevelő Intézeti Tanszék   gondozásában a Csecsemő- és kisgyermek-nevelő alapszak áll.

 

 

A Pedagógia és Andragógia Intézeti Tanszék a neveléstudomány szakterületen a Pedagógia alapszak és az Andragógia mester szak szakgazdája. 

 

 

A Szociálpedagógia és Közösségszervezés Intézeti Tanszék a Szociálpedagógia alapszak és a Közösségszervező alapszak, valamint a Szociálpedagógia mesterszak szakmai gazdájának feladatát hivatott ellátni. A képzések profilja sokrétű és igen erősen gyakorlatorientált, terepmunkára épülő jellege sajátos oktatásszervezést és kutatási irányultságot igényel. A hallgatók többsége Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkezik, így a szak elsősorban e két – számos, a családokat és a fiatalokat érintő gazdasági, társadalmi, szociális problémával küzdő – megye számára képez szakembereket.

 

Terepgyakorlat...

 

Szakirányú továbbképzések

 • Egészségfejlesztő mentálhigiéné
 • Csecsemő- és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető mentora
 • Iskolai mentor
 • Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia
 • Fejlesztőpedagógus- és Pedagógus szakvizsga
  • a lelki, fizikai egészség megőrzésének és fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdése az iskolában ismeretkör 
  • az inklúzió pedagógiája ismeretkör
  • család- és gyermekvédelm ismeretkör
  • diáktanácsadás ismeretkör
  • mentori- vezetőtanári feladatokra való felkészítés ismeretkör
  • preventív és korrektív pedagógiai pszichológia ismeretkör
  • tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (biológia, magyar nyelv, matematika)
  • tehetséggondozás tehetségfejlesztés témakör, 
  •  könyvtárpedagógia ismeretkör
  •  iskolai szabadidős programok szervezési  feladatai tanulmányterület
  • tantárgypedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (ének-zene)
  • tantárgypedagógiai kérsédek az iskolai gyakorlatban (ügyviteli ismeretek)

Gyakorlati képzés

Az intézet valamennyi szakja gyakorlatigényes. A képzési lehetőségek kedvezőek. Az egyetem gyakorló iskolával rendelkezik, ebben, valamint a város más intézményeiben folynak a pedagógusképzés hospitálásai és a gyakorló tanítások. A tanárjelölt hallgatók összefüggő szakmai gyakorlata az egyetemmel szerződött vidéki gyakorlóhelyeken biztosított.

A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak gyakorlati képzéseihez a Nyíregyháza város és megye bölcsődéi adnak helyet.

A szociálpedagógia alapszak gyakorlataihoz is megfelelő terepek állnak rendelkezésre. A hallgatók gyakorlataikat részben Nyíregyháza város szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményeiben és iskoláiban teljesítik, részben a régió megyéinek módszertani központjaival együttműködve és azok szociális ellátórendszerében.

 

Az Alkalmazott Humántudományok Intézete felkészülten látja el a képzésben és a kutatásban vállalt feladatait. Az intézet oktatóinak publikációs jegyzékéből körvonalazódnak az alap- és alkalmazott kutatások területei.

Ma már modern környezetben, minden igényt kielégítő Campuson folyik az oktatás, hatalmas könyvtár, több mint kétszáz-internet-csatlakozással felszerelt olvasóterem, wi-fi áll a hallgatók rendelkezésére.